REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII PENTRU BLOGGERI “Fa-ti burtica sa danseze”

 

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii pentru bloggeri “Fa-ti burtica sa danseze” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. Danone-Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 2, Str. Soldat Nicolae Cânea nr. 96, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 /9619 /1996, Numar de bon fiscal unic de inmatriculare 8961927, capital social 12.000.000,00 RON.

Campania promotionala se desfasoara prin intermediul agentiei SC STANDOUT SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Gradinarilor nr 19-21, J40/11390/2008, avand Cod Unic de Inregistrare RO 24129941.

1.2. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator.

1.3. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.4. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

2.2. Promotia va incepe pe data de 1 februarie 2013, ora 00:00:01 si va dura pana la 14 februarie 2013, ora 23:59:59.

Art. 3 –  Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta  si/sau intrerupe desfasurarea  Promotiei,  cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul http://blog.standout.ro/regulament-concurs-activia-pentru-bloggeri.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Participantul va afla detaliile concursului de pe blogul http://blog.standout.ro si prin intermediul regulamentului postat pe site-ul www.standout.ro.

(3) Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin publicarea unui articol pe un blog pe care mai exista cel putin alte 10 articole scrise de catre el;

(4) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei , 1 februarie-14 februarie 2013;

(5) Articolul se considera valid daca participantul detaliaza care dintre cele 10 rochii descrise pe site-ul activia.ro este pe placul sau, si daca include un paragraf in care descrie pe scurt mecanismul promotiei Activia. (de pe activia.ro)

(6) Participantul trebuie sa publice un comentariu cu linkul articolului pe care l-a scris pentru concurs, la articolul de pe blogul http://blog.standout.ro, cel care anunta concursul. E foarte important ca adresa de email folosita sa fie valida.

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1. In cadrul Promotiei va fi acordata ca premiu o rochie de seara Rhea Costa, cu o valoare neta maxima de 1500 ron. (fara TVA)

6.2. Daca  Organizatorul nu decide in  mod expres altfel, premiul nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

Art. 6 – Mecanismul acordarii premiilor

Un juriu alcatuit din autoarele blogurilorquestioare.comprintreranduri.eubeautybyjules.rokatynel.com, raluxa.com, impreuna cu un reprezentant al companiei Danone P.D.P.A. S.R.L. si un reprezentant al companiei STANDOUT S.R.L. va desemna castigatorul. Se vor puncta creativitatea, originalitatea, acuratetea limbii romane si respectarea cerintelor. Participantii sunt incurajati sa creeze colaje sau  mood-board-uri cu rochia preferata din randul celor 10 modele disponibile. Sa creeze un context, sa-si imagineze o anumita zi in care ar purta rochia respectiva si sa incropeasca o poveste.

Castigatorul va fi anuntat pe blogul http://blog.standout.ro cel tarziu pe 18 februarie 2013.

Participantul care a fost desemnat castigator va fi contactat prin email la adresa furnizata, in primele  3 zile lucratoare de la momentul anuntarii sale. In cazul in care castigatorul nu raspunde in termen de 5 zile lucratoare, juriul va alege un alt castigator.

Art. 7 – Intrarea in posesia premiilor 

Pe site-ul www.activia.ro vor fi propuse 10 modele de rochii Rhea Costa din care castigatorul poate alege un singur model si o culoare disponibila fiecarui model in parte.

Designerul  va pune la dispozitia  castigatorului un ghid de luare a masurilor, astfel incat respectivul sa poata sa trimita dimensiunile persoanei care va purta rochia. Optional, daca castigatorul este din Bucuresti, va putea face o programare telefonica in vederea unei intalniri in atelierul Rhea Costa din Bucuresti pentru luarea masurilor, alegerea modelului si a culorii.

Rochia va fi executata de catre Rhea Costa pana la data de 30 aprilie 2013.

Premiul Promotiei poate fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire a castigatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Art. 8 –  Taxe si impozite

8.1. Organizatorul se obliga sa retina impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din  Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 9 – Limitarea raspunderii

9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2. Organizatorii Campaniei promotionale pentru bloggeri „Fa-ti burtica sa danseze” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea intelectuala asupra  cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

9.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de  15 februarie 2013 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

9.5.1. imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia  premiului dorit;

9.5.2. intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;

9.5.3. reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predareprimire;

9.5.4. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului.

Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

Art. 10 – Prelucrarea datelor personale

10.1 Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului  Regulament  si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Danone P.D.P.A. S.R.L.., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin  imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. Danone P.D.P.A. S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Cu toate acestea, codul numeric personal, seria si numarul de C.I./B.I. ale castigatorilor  vor fi prelucrate exlusiv in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Danone P.D.P.A. privind plata impozitului. Danone P.D.P.A. S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 3487 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001”). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

10.2 Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Strada NICOLAE CANEA, Nr.96, municipiul Bucuresti, sector 2,  o data pe an, in mod gratuit, S.C. Danone P.D.P.A. S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Danone P.D.P.A. S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

10.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile  Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale  Participantilor stocate pe durata  Promotiei  si ulterior acesteia. Ca atare,  Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

10.4 Participantilor la  Concurs  le sunt garantate drepturile prevazute de  Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

– dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

– dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

– dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;  b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.12

10.5 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la  Promotie  vor trimite  Organizatorului pe adresa Bucuresti, sector 2,  Strada NICOLAE CANEA, Nr.:96, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.6 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.

10.7 Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 – Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3. Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 12 – Imposibilitatea ridicarii premiilor

12.1  In cazul in care castigatorul Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru.

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Litigii

13.1. Eventualele litigii aparute intre  Organizator si  Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

13.2. Eventualele reclamatii legate de derularea  Promotiei  se pot trimite pe adresa  Organizatorului    pana pe 15 februarie 2013 inclusiv. Dupa expirarea acestui termen,  Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 14 –  Alte Clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

14.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

3 Responses to “REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII PENTRU BLOGGERI “Fa-ti burtica sa danseze””

  1. […] Regulamentul complet al acestui concurs este disponibil aici. […]

  2. […] Mai multe despre regulamentul concursului puteți citi aici. […]

  3. […] la articolul vostru, şi mai sunt câteva lucruri de care trebuie să ţineţi cont, respectiv regulamentul şi faptul că trebuie să precizaţi mecanismul promoţiei curente de la Activia, valabile pentru […]

Leave a Reply